Metalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Integrovaná politika

Environmentální a bezpečností politika společnosti OKK Koksovny, a.s.

Společnost OKK Koksovny, a.s. uplatňuje při svých činnostech efektivní postupy pro snižování negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Společnost proto usiluje o bezpečné a environmentálně odpovědné řízení, které povede k dlouhodobé stabilitě a prosperitě firmy. Vychází přitom z analýzy současných i budoucích potřeb a očekávání zákazníků. Vyhlášená politika je založena na zavedení a důsledném uplatňování systému řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti (zahrnuje bezpečnost práce, prevenci nehod a zejména prevenci závažných havárií) a je společností vnímána jako vstřícný projev vůči veřejnosti i budoucí generaci.

Společnost OKK Koksovny, a.s. se zavazuje:

  1. dodržovat při svých činnostech  příslušné právní předpisy a jiné požadavky z oblasti environmentu a bezpečnosti
  2. prosazovat v praxi principy neustálého zlepšování pro další rozvoj systému environmentálního managementu a zvyšování bezpečnosti
  3. předcházet havarijním stavům vyhledáváním rizik a realizací bezpečných pracovních postupů, efektivně a účinně realizovat preventivní opatření v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti
  4. vytvářet a následně využívat finanční zdroje pro realizaci bezpečnostních opatření a zajištění ochrany životního prostředí
  5. vzdělávat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí v otázkách ovlivňování životního prostředí a bezpečnosti
  6. uplatňovat principy ochrany životního prostředí a bezpečnosti do vztahů s dodavateli
  7. udržovat a rozvíjet systém řízení environmentu a bezpečnosti k dosažení cílů a cílových hodnot, tyto pravidelně ověřovat vedením společnosti.

Tato politika je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance společnosti a spolupracující subjekty. Je pravidelně přezkoumávána a tvoří součást prezentace naší společnosti.



V Ostravě 07. 01. 2016                                                                                                                                  

Ing. Zdeněk Durčák, v.r., výkonný ředitel, OKK Koksovny, a.s.

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI