člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Investice do ekologie

OKK Koksovny, a.s. usilují o minimalizaci dopadů své výrobní činnosti na životní prostředí a investují nemalé finanční prostředky do ekologických akcí. 
 

 

Významné ekologické akce v roce 2013

Ukončení optimalizace mokrého hašení na hasicí věži KB č. 7 a 8, , instalace ministoupaček na KB č. 8 (snížení plynných emisí), zprovoznění nové katalytické jednotky pro likvidaci emisí organických látek z technologie odsíření.


Významné ekologické akce v roce 2014

Ukončení rekonstrukce nakládky síranu amonného (snížení prašnosti, zamezení znečištění komunikace), rekonstrukce odhaněče benzolu (sníženi rizika úniku benzolu).

Významné ekologické akce v roce 2015
Zahájení stavby technologie na optimalizaci technologických vod (snížení polyaromatických uhlovodíků v odpadních vodách).
Odprášení uhelné služby (snížení tuhých znečišťujících látek ve vypouštěné vzdušnině); stavba bude uvedena do provozu v roce 2016.

Významné ekologické akce v roce 2016

Stavba Optimalizace technologických vod byla koncem roku 2016 uvedena do zkušebního a následně i do trvalého provozu.

Modernizované Odprášení uhelné služby bylo uvedeno do trvalého provozu v polovině roku 2016.

Zahájena výstavba nové kanalizační sítě v celém objektu Koksovny Svoboda.

Významné ekologické akce v roce 2017

Na třídírnách koksu zahájena obměna hladinových odlučovačů za odlučovače TZL (tuhé znečišťující látky) vybavené tkaninovými filtry, které dále sníží emise prachu.

Dokončena stavba kanalizační sítě v celém objektu Koksovny Svoboda.

 
Významné ekologické akce v roce 2018

Na třídírnách koksu byly uvedeny do provozu nové odlučovače tuhých znečišťujících látek (TZL) s tkaninovými filtry jako náhrada mokrých hladinových odlučovačů.


Byla zahájena rekonstrukce sytiče a provedena projektová příprava pro výměnu ramene nakládky benzolu a dehtu.
Stavby budou dokončeny a uvedeny do provozu v roce 2019.
OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI