člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Investice do ekologie

OKK Koksovny, a.s. usilují o minimalizaci dopadů své výrobní činnosti na životní prostředí a investují nemalé finanční prostředky do ekologických akcí. 
 
Významné ekologické akce v roce 2015
Zahájení stavby technologie na optimalizaci technologických vod (snížení polyaromatických uhlovodíků v odpadních vodách).
Odprášení uhelné služby (snížení tuhých znečišťujících látek ve vypouštěné vzdušnině); stavba bude uvedena do provozu v roce 2016.

Významné ekologické akce v roce 2016

Stavba Optimalizace technologických vod byla koncem roku 2016 uvedena do zkušebního a následně i do trvalého provozu.

Modernizované Odprášení uhelné služby bylo uvedeno do trvalého provozu v polovině roku 2016.

Zahájena výstavba nové kanalizační sítě v celém objektu Koksovny Svoboda.

Významné ekologické akce v roce 2017

Na třídírnách koksu zahájena obměna hladinových odlučovačů za odlučovače TZL (tuhé znečišťující látky) vybavené tkaninovými filtry, které dále sníží emise prachu.

Dokončena stavba kanalizační sítě v celém objektu Koksovny Svoboda.

 
Významné ekologické akce v roce 2018

Na třídírnách koksu byly uvedeny do provozu nové odlučovače tuhých znečišťujících látek (TZL) s tkaninovými filtry jako náhrada mokrých hladinových odlučovačů.


Byla zahájena rekonstrukce sytiče a provedena projektová příprava pro výměnu ramene nakládky benzolu a dehtu.
Stavby budou dokončeny a uvedeny do provozu v roce 2019.

 

Významné ekologické akce v roce 2019

V chemické části výroby byla dokončena modernizace sytiče (technologické zařízení k vypírání čpavku ze surového koksárenského plynu) a modernizace plnicího ramene při nakládce surového benzolu a černouhelného dehtu.

Na koksárenských bateriích byla provedena obnova trysek a čerpadel hydroinjektáže u technologické operace obsazování koksovacích komor.
Na uhelné službě byla provedena výměna odlučovačů TZL za filtrační jednotky vybavené nejmodernějšími filtračními lamelami, včetně řídicího systému čištění.


Cílem všech uvedených akcí bylo snížení produkovaných emisí při výrobě koksu.


V rámci projektu „Automatizace chemické výroby“ došlo k centralizaci řízení vybraných technologických procesů. Změny v instalovaných technických a bezpečnostních systémech přispívají ke snížení rizika závažné havárie a ohrožení životného prostředí.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI