člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

OKK Koksovny uzavřely s městem Ostravou dobrovolnou dohodu. - 06.03.2020

V ní deklarují společný zájem na zlepšování ovzduší.

Dnes podepsaná dobrovolná dohoda mezi akciovou společností OKK Koksovny a statutárním městem Ostravou byla uzavřena do roku 2022 s předpokladem automatického prodloužení platnosti až do konce roku 2025. OKK Koksovny v dohodě městu přislíbily každý rok platnosti smlouvy přípěvek ve výši 1,5 mil. Kč na opatření související s kvalitou života v Ostravě. OKK Koksovny tak učinily nad rámec svých zákonných povinností. 

„Město se snaží postupně iniciovat dobrovolné dohody s průmyslovými podniky v Ostravě, které patří vedle domácích kotlů, dopravy a transferu emisí z Polska mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší v regionu. Jsme rádi, že i společnost OKK Koksovny přijala svou odpovědnost, má upřímnou snahu tento vliv snižovat a to, co prozatím eliminovat nelze, alespoň kompenzovat náhradními opatřeními.  Závazky města plynoucí z těchto dobrovolných dohod vnímáme jako svou povinnost vůči občanům,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

OKK Koksovny se v dohodě s městem zavázaly příspívat každý rok trvání této dobrovolné dohody do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zřizovaného statutárním městem Ostravou (SMO), a to ve výši 0,5 mil. Kč. Zavázaly se také přispívat např. na úhradu nákladů spojených s monitoringem kvality ovzduší na území SMO, výsadbu izolační zeleně a další ekologické projekty SMO a rovněž na podporu kulturního, společenského a sportovního života ve městě. Přislíbily také za účelem omezení resuspenze prachových částic zajistit dvakrát týdně úklid vnitropodnikových komunikací a ploch zametacím vozem a v období od začátku dubna do konce října jednou za měsíc zametání povrchu Koksární ulice. Koksovny také na vyžádání městu zpřístupní informace o stavu kvality ovzduší v lokalitě Ostrava-Přívoz, konkrétně výsledky monitorovací stanice, kterou pro OKK Koksovny provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. OKK Koksovny se dále zavazují poskytnout na vyžádání zástupců SMO kamerové záznamy provozu, zajišťované v souladu s tzv. integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Samozřejmostí je také neprodlené informování SMO a veřejnosti o případných mimořádných událostech v podniku OKK Koksovny, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí v Ostravě.

„Životní prostředí v Ostravě nám není lhostejné, naopak patří k prioritám naší společnosti. Proto se snažíme pro jeho ochranu dělat maximum. Díky vysokým investicím a proekologickým opatřením patří naše koksovna i ve srovnání se zahraničím k nejmodernějším koksárenským provozům. Daří se nám tak stanovené emisní parametry nejenom plnit, ale mnohdy i podkračovat. Na základě našeho dlouhodobého sledování a vyhodnocování jsme přesvědčeni, že náš vliv na kvalitu ovzduší v Ostravě je minimální.  Potvrzují to nejen pravidelné roční žebříčky znečišťovatelů nezávislé neziskové organizace Arnika, v nichž naše společnost dlouhodobě nefiguruje, ale i srovnání emisí hlavních znečišťujících látek, jako jsou CO, SO2, NOx a TZL dle nezávislých údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze či údaje o sledovaných/měřených emisích na různých místech tady v Ostravě. V rámci prověření všech ekologických limitů a environmentálních předpisů jsme loni v září do Ostravy pozvali nezávislého německého odborníka na posuzování koksoven a koksovacích provozů Dr. Michaela Heina z Essenu. Ten je celoevropsky uznávanou kapacitou v oboru a byl činný prakticky ve všech evropských koksovnách. Potvrdil nám, že naše koksovna splňuje všechny evropské ekologické normy a standardy a námi používaná technologie je srovnatelná s jinými koksovnami*. I tak ale neustále pracujeme na zlepšeních, výrazně investujeme do modernizace a proekologických opatření ve firmě. Jen za posledních deset let jsme do této oblasti investovali přes 3,2 mld. Kč. V letošním roce plánujeme investice ve výši 100 mil. Kč a i nadále v tomto trendu chceme pokračovat. To je také důvod, proč se i nad rámec zákonných povinností a nařízení snažíme o vstřícné kroky vůči městu a kraji,“ říká výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Zdeněk Durčák s tím, že dnes podepsaná dobrovolná dohoda je již druhou dobrovolnou dohodu společnosti OKK Koksovny nad rámec jejích zákonných povinností. V listopadu 2018 uzavřela společnost oboustrannou dobrovolnou dohodu s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Jejím cílem je snížení dopadu průmyslu na životní prostředí. Koksovny tak tehdy podpořily např. ozdravné pobyty dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, posílily nad rámec povinností preventivní údržbu a opravu zařízení (konkrétně např. preventivní výměnu trysek hydroinjektáže k eliminaci plynných i pevných emisí) a nahradily čerpadla hydroinjektáže za výkonnější.

Závazky města vyplývající z dohody jsou pokračováním jeho dosavadních ekologických aktivit. Ostrava bude pokračovat v nadlimitním čištění a úklidu pozemních komunikací nad rámec zákonných požadavků. Z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší bude město nadále pořádat ozdravné pobyty dětí mateřských, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pro snížení negativního dopadu znečištění ovzduší na jejich zdraví.  Každoročně uvolní 2 miliony korun na monitoring kvality ovzduší. Bude ze svého rozpočtu uvolňovat finanční prostředky k navýšení podpory na výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje tepla v minimální výši 10 000 korun pro každého úspěšného žadatele o kotlíkové dotace.  

Magistrát města Ostravy bude nadále udržovat v platnosti certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, který zaručuje minimalizaci negativních dopadů provozu úřadu na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Město se bude kvůli šíření osvěty a podpory ekologického chování nadále zapojovat do akcí typu Evropský týden mobility, Badatelský svět, Den Země, Dny zdraví, Ukliďme svět, ukliďme Česko a podobně. Bude v souladu se svým Plánem odpadového hospodářství maximálně využívat odpady jako náhradu primárních zdrojů energie a bude postupně přecházet na oběhové hospodářství.

Město Ostrava vydalo „Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší“, který zahrnuje celou řadu opatření. Jde o projekty zrealizované v roce 2020, tak ty s plánovanou realizací po roce 2020. Plán obsahuje konkrétní informace o projektech, harmonogram realizace příslušných aktivit a dílčích kroků jednotlivých projektů, finanční náročnost, finanční krytí, termíny plnění a interní gesce. Ostrava bude tento plán průběžně aktualizovat a důsledně pracovat na uvedených projektech a dodržování stanovených termínů.

Akční plán je zveřejněn zde:https://zdravaova.cz/akcni-plan-statutarniho-mesta-ostravy-k-implementaci-programu-zlepsovani-kvality-ovzdusi/.

 

OKK Koksovny, a.s.: Patří mezi největší producenty kvalitního slévárenského koksu v Evropě, a to za současného dodržování a plnění emisních limitů stanovených českou i evropskou legislativou. Jsou v současnosti tvořeny jedním provozem – Koksovnou Svoboda v Ostravě-Přívoze, která byla založena již v roce 1908 (původně pod jménem František, později byla několikrát přejmenována). Koksovna provozuje čtyři koksárenské baterie o celkovém počtu 210 komor, roční produkce koksovny je v současné době přibližně 700 tisíc tun koksu. OKK patří k významným zaměstnavatelům v kraji (zaměstnávají zhruba 500 kmenových zaměstnanců z ČR) a na činnost společnosti navazuje řada dalších dodavatelských firem. OKK jsou součástí významného průmyslově-obchodního a výrobního holdingu se sídlem v ČR – MTX Group a.s., kterou vlastní český podnikatel Petr Otava. OKK Koksovny jsou významným členem České koksárenské společnosti. Koks vyrobený v OKK je vyvážen do desítek zemí Evropy, ale i do USA. Patří dlouhodobě k výrobkům špičkové evropské kvality a je jen těžce nahraditelnou komoditou v průmyslu. Používá se např. při výrobě surového železa, automobilových součástí i elektromobilů, minerální vlny používané jako izolační materiál k úspoře energií, při chemických výrobách, k otopovým účelům či jako ekologické palivo. V oblasti potravinářského průmyslu patří OKK Koksovny k nejvýznamnějším dodavatelům koksu velkým cukrovarům v Evropě, které koks využívají při výrobě cukru. Část koksárenského plynu, který je doprovodným produktem výroby koksu, OKK Koksovny po vyčištění dodávají teplárně společnosti Veolia Energie ČR, a.s., v Ostravě-Přívoze, která dodává teplo ostravským domácnostem. Vedlejší chemické produkty doprovázející výrobu koksu jsou důležitými surovinami pro chemický a farmaceutický průmysl (dehet a benzol) a jako hnojivo v zemědělství (síran amonný) apod.

 

*Zkrácená podoba zprávy odborníka na koksovny Dr. Michaela Heina je dostupná na webových stránkách http://www.koksovny.cz/uploads/source/Dr_Hein-stanovisko_k_emisni_situaci_OKK_7_10_2019.pdf.

 

 

 

Podrobnější informace:

Jindřich Vaněk, tiskový mluvčí OKK Koksovny a.s.
E-mail: media@koksovny.cz, telefon: 725 952 912 

 


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI