člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Stanovisko OKK Koksovny, a.s. k dokumentu Jedy z koksáren do pořadu ČT Nedej se - 23.11.2018

Stanovisko OKK Koksovny, a.s. k  dokumentu Jedy z koksáren do pořadu ČT Nedej se

Na přelomu měsíce října a listopadu 2018 jsme byli požádáni panem Tomášem Netočným, dokumentaristou, o natáčení stanoviska naší firmy OKK Koksovny, a.s. pro připravovaný dokument o koksovnách do pořadu Nedej se. Dostali jsme informaci, že za poslední cca 1,5 roku byly pořizovány videonahrávky, týkající se OKK Koksovny, a.s., s požadavkem o jejich okomentování.  K danému tématu jsme zaslali vedoucímu dramaturgovi ČT písemné stanovisko OKK Koksovny, a.s., které tímto zveřejňujeme:

 

Koksovna Svoboda má za sebou 110 let výroby koksu. Kromě čtyř změn názvu došlo průběžně i k podstatným změnám technologie (původně bylo provozováno i uhelné prádlo). Zcela zásadní změny byly realizovány v průběhu 90. let minulého století, kdy došlo k rozsáhlé ekologizaci provozů s celkovým nákladem téměř 1,8 mld. Kč (odsíření, hermetizace, odprášení). V posledních letech byl dále optimalizován provoz technologických vod, který snižuje množství organických látek ve vypouštěných odpadních vodách, byla zcela rekonstruována dělená kanalizace, bylo vybudováno moderní odprášení uhelné služby a třídíren koksu. Jsme přesvědčeni, že uvedená opatření nás řadí mezi koksárenské provozy s vysokým stupněm ekologizace nejen ve srovnání s regionem, ale i ve srovnání se zahraničím, což se mj. projevuje i v pravidelných ročních žebříčcích znečišťovatelů zcela nezávislé organizace Arnika, kde OKK Koksovny, a.s. dlouhodobě téměř nefigurují.

Přesto, že byly realizovány významné ekologické stavby a zařízení, zůstáváme stále chemickou továrnou, která je vnímána, i s ohledem na umístění v rámci Ostravy, spíše negativně. Podnikli jsme proto i další kroky, které mají prezentovat OKK Koksovny, a.s. jako moderní firmu, která oblasti životního prostředí věnuje náležitou pozornost. Máme na mysli např. certifikaci dle normy ISO 14001 v roce 2015, finální přípravu Dobrovolné dohody s KÚ MSK nebo přihlášení se k projektu Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší.

Naše výrobní činnost, tzn. výroba koksu, probíhá za jasně stanovených podmínek, které jsou definovány legislativou, Integrovaným povolením (IP), Provozním řádem (PŘ) i respektováním nejlepších dostupných technik (BAT). Kontrolu citovaných podmínek pak provádí státní orgány jako KÚ MSK nebo ČIŽP, tedy úřady, které mají odbornost i kompetence, aby posoudily plnění stanovených pravidel a podmínek. Bohužel, při veškerém respektu k občanovi i Vámi chystané reportáži, není často v možnostech respondenta (diváka) vše výše uvedené vyhodnotit objektivně a v souvislostech, ale v mnoha případech pouze emociálně nebo převzetím neúplných či zavádějících informací.  Jako konkrétní příklad zde můžeme zmínit i opakující se zápach z lagun Ostramo, který bývá často občany Ostravy neprávem přisuzován naši společnosti.

Přednesený požadavek o vyjádření se k nekonkretizovaným provozním situacím nepovažujeme za daných okolností (tzn. bez souvisejících informací) za zcela seriózní. Spatřujeme v tom spíše způsob nebo potřebu zvýraznění odlišného pohledu (konfrontace) zainteresovaných stran než snahu a možnost situaci popsat a vysvětlit.  K danému názoru nás vedou minimálně tři důvody:

  1. příprava daného dokumentu probíhala bez nás, do poslední chvíle bylo vše, včetně pořizování záznamů, organizováno lidově řečeno „zpoza plotu“, teď se komunikuje v časovém tlaku
  2. zájem o OKK je poněkud tendenčně redukován na požadavek komentáře k videonahrávkám (ekologické přístupy, historie, investice a ostatní činnosti jsou nezajímavé?)
  3. název dokumentu (Jedy z koksáren) už před jakoukoli naši reakci navádí i nezaujatého pozorovatele stanoveným směrem.

K situacím, které jsme mohli spatřit (z promítnutých videí) můžeme konstatovat, že i pro nás jsou tyto v mnoha případech nežádoucí a snažíme se jim předcházet. Předvedené nestandardní situace zřejmě navazují na proces obsazování a nejsou za určitých podmínek řídícími dokumenty (IP, BAT a PŘ) zcela zapovězeny. Připomínáme, že uvedená technologická operace má opakující se charakter s četností cca 1000x týdně a s velmi nízkým procentem mimo technologický režim. Obdobně tmavý kouř z komínů, který ukazuje na výpadek turbokompresoru nebo elektrické energie, může rovněž v reálném provozu nastat, často i nezávisle na nás. Ve většině případů se jedná o krátkodobé epizody, které jsou bez prodlení technologicky řešeny. Z pohledu znečišťování ovzduší je považujeme za jednoznačně nežádoucí, ale dle našeho názoru, přes výrazné vizuální efekty, kvalitu ovzduší zásadním způsobem neohrožují (nabízí se srovnání s komíny lokálních topenišť). Na předvedených snímcích byly zachyceny i kouřící komíny, kdy se pravděpodobně jednalo jen o teplý vzduch z komínů při mrazivém počasí. Tato vysvětlení podáváme i přesto, že nemáme k dispozici všechny videa, ani informace, ze kterého data pocházejí předvedené záběry.

Závěrem chceme zdůraznit, že i přes jistá rizika, která technologie výroby koksu přináší, děláme maximum pro jejich eliminaci. To vše v souladu s platnou legislativou a v některých případech i nad její rámec (BAT/2). Pokud bude z Vaší strany zájem, jsme připraveni Vám naše výrobní provozy předvést a případné dotazy vysvětlit.

     12.11. 2018

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI