člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

TISKOVÁ ZPRÁVA OKK Koksovny patří mezi nejmodernější koksárenské provozy v Evropě - 22.08.2019

OKK Koksovny patří mezi nejmodernější koksárenské provozy v Evropě.

Jejich podíl na celkových emisích v Ostravě je minimálníKoksovna Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s., je v provozu již více než 110 let. Patří mezi největší producenty kvalitního slévárenského koksu v Evropě, a to za současného dodržování a plnění emisních limitů stanovených českou i evropskou legislativou. Ekologie a ochrana životního prostředí jsou pro OKK Koksovny prioritou. Za posledních deset let investovaly přes 3,2 mld. Kč do modernizace a proekologických opatření. V loňském roce bylo dokončeno odprášení jemné a hrubé třídírny koksu, které významně přispívají ke snížení TZL v ovzduší, za 40 mil. Kč. Letos OKK Koksovny plánují investice za dalších 135 mil. Kč.

„Ochrana životního prostředí spolu s vytvářením bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek patří k největším prioritám naší společnosti. Děláme vše proto, abychom dostáli ekologickým požadavkům. Za posledních zhruba deset let jsme investovali vysoké částky do rozsáhlých ekologických opatření. Bylo například provedeno odsíření, hermetizace, odprášení uhelné služby a třídíren. Díky tomu jsme za poslední čtyři roky snížili emise TZL na polovinu. Proběhla ekologizace odpadních vod a rekonstrukce kanalizace a mnoho dalších úprav a opatření. V modernizaci provozu a proekologických úpravách chceme pokračovat i do budoucna. V letošním roce proběhla rekonstrukce sytiče, dokončujeme realizaci centrálního velínu chemických provozů, proběhla modernizace nakládacího ramene chemických produktů a aktuálně probíhá rekonstrukce trubkových pecí, a to s celkovými výdaji okolo 135 milionů Kč,“ vypočítává výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Zdeněk Durčák s tím, že koksovny si až na malé výjimky, které jsou ve srovnání s celkovým objemem realizovaných investic zanedbatelné, veškeré investice financují samy. Finančními prostředky z EU bylo v minulých letech podpořeno odprášení jemné a hrubé třídírny koksu (20 mil. Kč) a oprava hasicí věže (2 mil. Kč). Na letošní rok naplánované investice v OKK zlepší kvalitu odpadních vod, zkvalitní řízení technologických procesů, omezí výskyt nestandardních stavů, sníží fugitivní emise organických látek a zefektivní využití koksárenského plynu.

„OKK Koksovny patří k nejmodernějším koksárenským provozům v regionu, ale i ve srovnání se zahraničím. Aktivním přístupem k realizaci ekologických investic se nám daří nejen stanovené parametry plnit, ale mnohdy dokonce i podkračovat. OKK Koksovny svým provozem přinášejí jistou ekologickou zátěž, bez toho vyrábět koks nelze, navíc se nacházíme na území města výrazně zatíženého těžkým průmyslem, dopravou a emisemi z lokálních topenišť, které výrazně negativně ovlivňují životní prostředí a zejména ovzduší v Ostravě a okolí. Jsme ale přesvědčeni, že my rozhodně k výrazným lokálním znečišťovatelům nepatříme. Dle našeho dlouhodobého sledování je náš podíl na celkovém znečištění jen minimální. Naše slova dosvědčují i pravidelné roční žebříčky znečišťovatelů nezávislé neziskové organizace Arnika, v nichž naše společnost dlouhodobě nefiguruje. Ale i srovnání emisí hlavních znečišťujících látek, jako jsou CO, SO2, NOx a TZL, dle nezávislých údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze (graficky zpracované přehledy poskytnuté ČHMÚ jsou uvedeny níže),říká výkonný ředitel Zdeněk Durčák.

OKK Koksovny dodržují směrnice EU o průmyslových emisích a stanovené závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), ale i podmínky stanovené Českou inspekcí životního prostředí a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (integrované povolení, které se na základě prováděných přezkumů průběžně aktualizuje – v letošním roce se jedná již o v pořadí 23. aktualizaci integrovaného povolení). Od roku 2015 jsou OKK Koksovny certifikovány dle normy ISO 14001 (v roce 2018 proběhla úspěšně recertifikace). V listopadu 2018 uzavřely s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – nad rámec legislativních povinností – oboustrannou dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení ovzduší a životního prostředí včetně jeho následků. Finančně tak např. podpoří ozdravné pobyty dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, posílí nad rámec povinností preventivní údržbu a opravy zařízení (např. preventivní výměnu trysek hydroinjektáže k eliminaci plynných i pevných emisí), provedou postupnou náhradu čerpadel hydroinjektáže za výkonnější. Během měsíce července bylo v areálu společnosti OKK Koksovny nainstalováno 30 měřicích senzorů, čímž se společnost podílí na vývoji nové technologie měření emisí v Ostravě. OKK Koksovny nechaly letos ostravské společnosti E-expert ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě vyhodnotit nestandardní stavy na koksovně ve vztahu ke kvalitě ovzduší v Ostravě-Přívoze. Jejich zpráva prokazuje, že OKK Koksovny samy o sobě nezpůsobují překračování imisních limitů v Ostravě-Přívoze (podrobněji v TZ společnosti E-expert a Zdravotního ústavu). OKK Koksovny nezapomínají ani společenskou odpovědnost. Podporují mladé žáky a studenty, kteří se zabývají ekologií a zdravým ovzduším. Finančně podpořily např. finálový závod studentů středních škol s vlastnoručně sestavenými RC modely aut s vodíkovým pohonem, který proběhl 17.–18. dubna v Ostravě, nebo akci Chemie na Slezskoostravském hradě 2019, která se uskutečnila 25. června. OKK v květnu darovaly 8 tun jemnozrnného koksu na výstavbu Zen Carbon Garden umístěné na mostě přes řeku Ostravici poblíž Trojhalí v rámci akce Landscape Festival Ostrava 2019. Finančně podpořily festival nové a experimentální hudby Ostravské dny 2019.

 

OKK Koksovny, a.s.: Jsou v současnosti tvořeny jedním provozem – Koksovnou Svoboda v Ostravě-Přívoze, která byla založena již v roce 1908 (původně pod jménem František, později byla několikrát přejmenována). Koksovna provozuje čtyři koksárenské baterie o celkovém počtu 210 komor, roční produkce koksovny je v současné době přibližně 700 tisíc tun koksu. OKK Koksovny patří k významným zaměstnavatelům v kraji (zaměstnávají zhruba 520 kmenových zaměstnanců z ČR) a na činnost společnosti navazuje řada dalších dodavatelských firem. OKK Koksovny jsou součástí významného průmyslově-obchodního a výrobního holdingu se sídlem v České republice – MTX Group a.s., kterou vlastní český podnikatel Petr Otava. OKK Koksovny jsou významným členem České koksárenské společnosti a jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě – vyrobený koks je vyvážen do desítek zemí Evropy, ale i do USA. Slévárenský koks vyráběný v OKK Koksovny patří dlouhodobě k výrobkům špičkové evropské kvality a je nenahraditelnou nebo jen těžce nahraditelnou komoditou v průmyslu (např. při výrobě surového železa, automobilových součástí i elektromobilů, minerální vlny používané jako izolační materiál k úspoře energií, při chemických výrobách, k otopovým účelům jako ekologické palivo apod.). Přebytečný koksárenský plyn, který je doprovodným produktem výroby koksu, OKK po vyčištění dodávají teplárně společnosti Veolia Energie ČR, a.s., v Ostravě-Přívoze, která dodává teplo ostravským domácnostem. Vedlejší chemické produkty doprovázející výrobu koksu jsou důležitými surovinami pro chemický a farmaceutický průmysl (dehet a benzol) a jako hnojivo v zemědělství (síran amonný) apod.

 

 

 

 

 

Podrobnější informace:

Jindřich Vaněk, tiskový mluvčí OKK Koksovny, a.s.
E-mail: media@koksovny.cz, telefon: 725 952 912 


  TZ - OKK Koksovny patří mezi nejmodernější koksárenské provozy v Evropě - 20_8_2019

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI