člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

TISKOVÁ ZPRÁVA Proběhlo vyhodnocení nestandardních stavů ve společnosti OKK Koksovny - 22.08.2019

Proběhlo vyhodnocení nestandardních stavů ve společnosti OKK Koksovny za poslední dva roky.

Její technologie sama o sobě nezpůsobuje v Přívoze překračování imisních limitů

Proběhlo vyhodnocení nestandardních stavů ve společnosti OKK Koksovny

za poslední dva roky.

Její technologie sama o sobě nezpůsobuje v Přívoze překračování imisních limitů

 

Vyhodnocení provedla letos v červenci společnost E-expert ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě. Proběhlo na žádost společnosti OKK Koksovny, a.s., a bylo posuzováno celkem 13 epizod s výskytem viditelného dýmu, k nimž došlo v areálu společnosti během let 2017–2018. K analýze byla použita data z monitorovací stanice provozované ČHMÚ a monitorovací stanice provozované Zdravotním ústavem v Ostravě. Vliv posuzovaných epizod nebyl jednoznačně prokázán. Studie potvrzuje, že znečištění prachem, benzenem a zejména benzo(a)pyrenem vykazuje sezonní chod (v zimě jsou hodnoty vyšší, v netopné sezoně nižší nebo dokonce podlimitní), zatímco provoz společnosti OKK Koksovny je celoročně rovnoměrný. Technologie společnosti OKK Koksovny tak sama o sobě nezpůsobuje překračování imisních limitů v lokalitě Ostrava-Přívoz. K překračování některých imisních limitů v této lokalitě dochází v souběhu s působením ostatních zdrojů znečišťování ovzduší – zejména lokálních topenišť, ale i dopravy a dalších průmyslových provozů.

 

Areál společnosti OKK Koksovny, jejíž nestandardní stavy byly ve studii hodnoceny, se nachází na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Nejbližší monitorovací stanicí kvality ovzduší s kontinuálním provozem je stanice v lokalitě Ostrava-Přívoz, jejíž vzdálenost od areálu OKK je zhruba 540 m. Stanici provozuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten také poskytnul pro potřeby posouzení změn kvality ovzduší v rámci této studie potřebná data o měřených koncentracích PM10, PM2,5, SO2 (operativní hodnoty), ale i o teplotě a směru větru v posuzovaných dnech (jde pouze o doprovodné údaje k měření kvality ovzduší, které nemají povahu hodnot znaleckého posudku).

Monitoring kvality ovzduší na území Ostravy-Přívozu provádí prostřednictvím stacionární stanice také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Data z této stanice byla využita pro vyhodnocení dlouhodobých trendů kvality ovzduší. „Stanice je umístěna na zahradě domova důchodců Slunovrat v ulici Na Mlýnici a měří zde od ledna 2014. Stanice měří aktivním způsobem, což znamená odběr ovzduší na filtr nebo pevný sorbent a následnou analýzu v laboratoři. Odběr probíhá dle předem stanoveného odběrového kalendáře,“ vysvětluje vedoucí zpracovatelského týmu ze společnosti E-expert Vladimír Lollek s tím, že provoz a zpracování dat vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, a doplňuje: „Vyhodnocení jsme provedli na žádost samotných koksoven. Posuzovali jsme celkem 13 situací s výskytem viditelných dýmů, k nimž mělo dojít v letech 2017 a 2018, a také dlouhodobé trendy kvality ovzduší dle monitoringu Zdravotního ústavu.“

 

 

                                                                          

Výsledky vyhodnocení nestandardních stavů ve společnosti OKK Koksovny

Rozborem 13 nestandardních stavů za léta 2017 a 2018 nebyl jednoznačně prokázán vliv společnosti na kvalitu ovzduší v Ostravě-Přívoze. Pouze ve dvou ze sedmi případů, kdy proudil v době epizody vítr ve směru od koksovny ke stanici, lze v naměřených datech na stanici ČHMÚ najít zvýšené koncentrace prachu, které mohou přímo souviset s danou epizodou (konkrétně s epizodami z 6. 1. 2017 a 5. 11. 2018).

 

Dlouhodobý monitoring ZÚ Ostrava v Ostravě-Přívoze

Na základě naměřených hodnot je zřejmé, že v zimním období dochází v lokalitě k častému překračování imisního limitu denních průměrných koncentrací pro PM10 (50 μg/m3). Stejně tak lze pozorovat zvýšené koncentrace benzenu a benzo(a)pyrenu v chladné části roku. Z naměřených hodnot jsou zřejmé výrazné rozdíly v průměrných měřených koncentracích benzo(a)pyrenu, benzenu a PM10 v topné sezoně (dle vyhl. č. 194/2007 Sb. se jedná o období 1. 9. až 31. 5.) a v netopné sezoně (viz obr. 1 a tabulky č. 3 a 4). Zatímco v letním netopném období se průměrné měřené koncentrace pohybují v úrovni 50% imisního limitu, v zimním období dochází k častému překračování imisního limitu pro PM10 a benzo(a)pyren.

 

 

 

 

                                                           

 

„Z dlouhodobého monitoringu plyne, že technologie OKK Koksovny není jediným původcem znečištění prachem, benzo(a)pyrenem a benzenem v Ostravě-Přívoze. Provoz OKK Koksovny je po celý rok rovnoměrný. Přitom zejména koncentrace benzo(a)pyrenu, který lze s technologií koksování spojovat, jasně vykazují sezonní chod, tzn. v zimě jsou hodnoty vyšší, v netopné sezoně naopak nižší nebo dokonce podlimitní. Tento trend přitom nelze připisovat pouze horším rozptylovým podmínkám v zimním období. Souvislost s provozem technologie OKK Koksovny nebyla jednoznačně prokázána ani v případě špičkových koncentrací benzenu,“ říká vedoucí zpracovatelského týmu společnosti E-expert Vladimír Lollek s tím, že lze připustit, že technologie OKK ovlivňuje kvalitu ovzduší v Ostravě-Přívoze, ale sama o sobě nezpůsobuje překračování imisních limitů. „K překračování některých imisních limitů v lokalitě Ostrava-Přívoz dochází v souběhu s působením ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, jako jsou zejména lokální topeniště, doprava a další průmyslové provozy,“ dodává na závěr Vladimír Lollek.

 

 

E-expert, spol. s r.o.: se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti. Zaměřuje se zejména na oblast integrované prevence (IPPC), posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), povolování zdrojů znečišťování ovzduší, problematiku emisí skleníkových plynů i dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

 

 

 

Kontakt pro média:

Ing. Vladimír Lollek, E-expert, spol. s r.o., lollek@e-expert.eu, +420 776 551 709

Mgr. Michal Pistolas, Zdravotní ústav v Ostravě, pr.media@zuova.cz, +420 737 674 422

 

 

 

  TZ - Technologie OKK nezpůsobuje překračování imisních limitů - 20.8.2019

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI