člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Všeobecné obchodní podmínky pro služby a opravy

Všeobecné obchodní podmínky OKK Koksovny a.s. pro služby a opravy
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“). Odchylná ujednání uvedená ve smlouvě o dílo či objednávce (dále jen „smlouva“) mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Smlouva se řídí § 2586 a násl. OZ.

Dle charakteru poskytovaného plnění může být Zhotovitel ve smlouvě označen také jako dodavatel.

1. Cena

Smluvní strany se dohodly na cenách jednotlivých činností předmětu smlouvy (dále též „předmět“). Smluvní strany prohlašují, že cena předmětu smlouvy je s konečnou platností sjednána jako maximální a Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. Dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli na základě soupisu provedených prací.

2. Místo plnění

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je místem plnění Koksovna Svoboda v Ostravě – Přívoze.

3. Placení a fakturace
a)    Zhotovitel se zavazuje vystavit a odeslat Objednateli na předmět plnění daňový doklad, a to nejpozději do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro fakturaci budou oboustranně odsouhlasené soupisy provedených prací. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu soupisu provedených prací a dodávek nebo předávacího protokolu.
b)    Faktura (daňový doklad) musí splňovat tyto podmínky:

-    náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.  v platném znění, včetně sdělení „daň odvede zákazník“ (jedná-li se o přenesenou daňovou povinnost); nebo náležitosti účetního dokladu dle § 11 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění.

-    obsahovat údaj o bankovním spojení Zhotovitele (s uvedením kódu banky dle Číselníku identifikačních kódů bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným ve smlouvě

-    faktura musí být označena registračním číslem smlouvy z registru smluv Objednatele vždy a číslem servisní poptávky, pokud je uvedeno na objednávce.

-    cenové údaje a délka splatnosti v souladu se smlouvou

-    jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám

c)    Pokud faktura nebude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, má tato skutečnost za následek nezaplacení faktury a její vrácení Zhotoviteli k opravě. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti od jejího opětovného doručení Objednateli.
d)    Objednatel souhlasí se zasíláním elektronické faktury na adresu podatelna.okk@koksovny.cz.
e)    Za den zaplacení se považuje den odepsání placené částky z účtu OKK Koksovny, a.s.
f)    Objednatel si vyhrazuje právo využít institutu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a provést úhradu DPH (z kupní ceny) – přímo na daňový účet správce daně Zhotovitele v případě, že by se Objednatel stal nebo mohl stát ručitelem za nezaplacenou daň ve smyslu §109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Záruka
a)    Zhotovitel poskytuje záruku za jakost (zejména kvalitu, kompletnost a funkčnost díla, použití pro dohodnutý účel) v trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla uvedeného v soupisu provedených prací. Záruční doba pro dodavatelskou dokumentaci (její správnost a úplnost) končí současně se záruční dobou pro dílo.
b)    Záruční doba se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od zjištění vady, v důsledku níž je dílo vyřazeno z provozu nebo nedosahuje některou provozní hodnotu uvedenou ve smlouvě nebo příslušné dokumentaci, do odstranění takové vady. Doby uvedené v tomto bodu se v průběhu záruční doby kumulativně sčítají.

5. Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na věci nese Objednatel od okamžiku převzetí předmětu smlouvy.

6. Smluvní pokuta
a)    V případě prodlení Zhotovitele s provedením prací v termínu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat škody přesahující smluvní pokutu.
b)    V případě prodlení Zhotovitele s dohodnutými termíny odstraňování vad či nedodělků je Zhotovitel povinen k příslušnému vyúčtování Objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny předmětu plnění za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
c)    Zhotovitel se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele pohledávky vzniklé ze smlouvy. Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % z nominální výše pohledávky, která byla zastavena. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Postoupení pohledávky vzniklé ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s postoupením je neplatné.

Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

d)    V případě, že v soupise provedených prací budou uvedeny vady či nedodělky, je Objednatel oprávněn pozastavit proplacení 10% z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH). Tato pozastavená část ceny předmětu smlouvy pak bude Objednatelem uhrazena do 60 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku za podmínky, že zmocněnec Objednatele potvrdí v protokole o odstranění vad a nedodělků, že vady či nedodělky byly řádně odstraněny. Tím nejsou dotčeny zákonné nároky Objednatele z odpovědnosti za vady včetně nároku na slevu z ceny díla dle § 2106 ve spojení s § 2615 OZ.
e)    Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě, že tak neučiní, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

 7. Odstoupení

Nezahájení prací na díle do 5 dnů od sjednaného termínu zahájení plnění nebo od předání pracoviště, nedokončení díla v termínu plnění nebo přerušení prací na díle Zhotovitelem z příčin ležících na jeho straně delším než 5 dnů, je považováno Objednatelem za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele, což je spojeno s právem Objednatele odstoupit od této smlouvy. Smluvní strany dohodnou termín protokolárního předání pracoviště.  Nedostaví-li se Zhotovitel v dohodnutém termínu k předání pracoviště, vyzve jej Objednatel písemně k převzetí pracoviště v náhradním termínu.  Nedojde-li k předání pracoviště z důvodů na straně Zhotovitele ani v náhradním termínu, je Objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  Za podstatné porušení smlouvy s právem Objednatele odstoupit od smlouvy se považuje také zejména zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem (tj. den, kdy insolvenční návrh dojde příslušnému soudu). Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Plnění poskytnutá do dne odstoupení od smlouvy včetně se ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 3 OZ, nevracejí.

 8. Školení zaměstnanců, vstup osob, vjezd vozidel

1)    Školení zaměstnanců

1.1.    Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy, před nástupem provádění díla, požádat Objednatele o proškolení zaměstnanců Zhotovitele, kteří dosud proškoleni nebyli, popřípadě těch zaměstnanců, kterým uplynula lhůta 3 let od posledního školení.

1.2.    Povinnost absolvovat školení o bezpečnostních předpisech platných na pracovištích Objednatele mají také subdodavatelé Zhotovitele, kteří se na díle podílejí. Zhotovitel je povinen své subdodavatele k absolvování těchto školení smluvně zavázat a zajistit, aby na pracoviště Objednatele nevstupovaly neproškolené osoby. Vstup do provozu Objednatele bude zaměstnancům Zhotovitele či jeho subdodavatelům umožněn až po absolvování tohoto školení.

1.3.    Zjistí-li Zhotovitel nebo subdodavatel v průběhu realizace předmětu plnění, že některému ze zaměstnanců končí lhůta platnosti předchozího školení je povinen zajistit neprodlené proškolení tohoto zaměstnance.

1.4.    Zhotovitel zodpovídá za to, že v areálech Objednatele budou zaměstnaní pouze proškolení zaměstnanci.

1.5.    Zjistí-li Objednatel nedodržení této podmínky má Objednatel právo vymáhat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto částku jednostranně započíst i bez souhlasu Zhotovitele.

2)    Vstup osob a vjezdy vozidel

2.1.    Objednatel zajistí pro zaměstnance Zhotovitele i pro jeho subdodavatele povolení ke vstupu do areálů Objednatele dle příslušné smlouvy.

2.2.    Objednatel na základě předloženého formuláře „Žádost o zavedení identifikačních karet ASAT k povolení vstupu na pracoviště OKK Koksovny, a.s. pro nájemní a externí firmy“ vystaví v souladu s uzavřenou smlouvou jednotlivým zaměstnancům Zhotovitele i pro jeho subdodavatele karty ASAT, umožňující vstup do objektu Objednatele na dobu provádění prací dle bodu III. smlouvy. Zhotovitel je povinen vyřizovat zavedení karet ASAT i pro své subdodavatele, kteří se na předmětu díla podílejí.

2.3.    Řádně vyplněný formulář „Žádost o zavedení identifikačních karet ASAT k povolení vstupu na pracoviště OKK Koksovny, a.s., pro nájemní a externí firmy předá pověřený zástupce Zhotovitele i za své subdodavatele s časovým předstihem, nejméně však do 3 pracovních dnů před nástupem provádění díla Objednateli k vyřízení. V opačném případě nebude zaměstnancům Zhotovitele včetně jeho subdodavatele vstup do areálů Objednatele umožněn. Zároveň každou změnu či ztrátu k vydaným kartám ASAT ze strany Zhotovitele včetně jeho subdodavatele je nutno neprodleně hlásit pověřeným zástupcem Zhotovitele Objednateli. Karty ASAT jsou nepřenosné a jejich zneužití je nepřípustné.

2.4.    V případě ztráty či poškození karty ASAT jsou zaměstnanci Zhotovitele včetně zaměstnanců subdodavatele evidovaní na vrátnicích Objednatele v náhradním systému ASAT jen po omezenou dobu 3 pracovních dnů. Žádost o pořízení duplikátu karty ASAT vyřizuje pověřený zástupce Zhotovitele i za své subdodavatele u zástupce Objednatele.

2.5.    Po ukončení sjednaných prací je Zhotovitel za své zaměstnance i za zaměstnance subdodavatelů povinen zajistit navrácení těchto karet ASAT Objednateli, a to nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání předmětu díla. V případě nevrácení karet ASAT je Zhotovitel i za své subdodavatele zaplatit za každou nevrácenou kartu ASAT smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH. Úhradu provede pověřený zástupce Zhotovitele, a to i za své subdodavatele, hotově do pokladny Objednatele. Podklad k vystavení pokladního dokladu vydává zástupce Objednatele.

2.6.    Pokud Zhotovitel včetně jeho subdodavatele po splnění předmětu díla pokračuje v práci na základě další smlouvy opakovaně, požádá Objednatele o prodloužení termínu navrácení karet ASAT do protokolárního předání zcela hotového předmětu díla realizovaného dle následné smlouvy.

2.7.    Zhotovitel umožní kontrolu souladu karty ASAT s dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem) u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců jeho subdodavatele při vstupu do areálů Objednatele zaměstnanci civilní bezpečnostní služby tak, aby byla prokázána totožnost nositele karty ASAT. Kontrola bude prováděna namátkově a při zjištění nesouladu karty ASAT s osobními doklady zaměstnanci Zhotovitele nebo zaměstnance jeho subdodavatele je Zhotovitel povinen zaplatit i za svého subdodavatele smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

2.8.    Vjezd do objektů Objednatele je povolen pouze technologickým a servisním vozidlům.

2.9.   Zástupce Objednatele odpovědný za věci technické dohodne s pověřeným zástupcem Zhotovitele i pro jeho subdodavatele vhodný prostor pro parkování technologických, servisních vozidel a technického příslušenství v areálech Objednatele. Parkování osobních vozidel (soukromých i firemních) v areálech Objednatele je zakázáno.

2.10.    Ke vstupům do objektu OKK jsou určeny pouze hlavní vrátnice jednotlivých areálů. Zjistí-li Objednatel nedodržení této povinnosti má Objednatel právo vymáhat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto částku jednostranně započíst i bez souhlasu Zhotovitele.

S ohledem na předchozí ustanovení tohoto článku, smluvní strany potvrzují, že v případě, že bude zjištěn v areálu OKK zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho subdodavatele, který:

-    není řádně proškolen

-    nebude mít v souladu kartu ASAT a doklad totožnosti

-    neprojde do areálu hlavní vrátnicí

činí smluvní pokuta za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti 20.000,- Kč.

Celková smluvní pokuta v případě porušení všech uvedených povinností jedním zaměstnancem bude 3x20.000,- Kč, tedy celkem 60.000,- Kč za každého takového zaměstnance nebo zaměstnance subdodavatele Zhotovitele.

2.11.    Ostatní vstupy a vjezdy motorových vozidel do objektu (areálů) Objednatele podléhají režimu, který je stanoven ve Směrnici ředitele č. 50 o Ostraze a ochraně majetku v platném znění.

9. Bezpečnost

a)    V prostorách Objednatele je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti stanovené bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy dle Směrnice Objednatele č. 067 – Externí firmy. Při provádění svářečských prací a používání otevřeného ohně je Zhotovitel povinen dodržovat Směrnicí Objednatele č. 064 Zásady pro použití otevřeného ohně.
b)    Za porušení těchto povinností ať už zaměstnanci Zhotovitele nebo jinými osobami, které Zhotovitel použil k provedení díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při jím prováděných činnostech v prostorách Objednatele. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví na jím převzatých pracovištích.
c)    Koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a plnění dalších povinností dle § 101 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění je upravena v dohodě o předání a převzetí pracoviště dle Směrnice č. 067 – Externí firmy. Bez řádně vyplněné a podepsané dohody není Zhotovitel oprávněn zahájit práce dle smlouvy. Zhotovitel zajistí koordinaci činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů (svých subdodavatelů), kteří se na provedení díla podílejí, a to především s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
d)    Pracuje-li Zhotovitel na vyhrazeném technickém zařízení je povinen zároveň s předávacím protokolem díla předat příslušnou dokumentaci v souladu s předpisy platnými pro dané vyhrazené technické zařízení.
e)    Zhotovitel zpracuje písemně vyhodnocení rizik práce na pracovišti a bezpečné pracovní postupy pro pracoviště. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zmocněnců do těchto písemností nahlížet. V prostorách Objednatele je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti stanovené směrnicemi Objednatele, uvedenými v těchto VOP, a dále dodržovat veškeré další povinnosti a pravidla, s nimiž byl Zhotovitel seznámen. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že mu Objednatel předal veškeré směrnice, které jsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeny. Zhotovitel je povinen zajistit závaznost a dodržování těchto směrnic i ve svých podzhotovitelských vztazích.
f)    Zhotovitel se zavazuje provádět ve vztahu ke svým zaměstnancům a zaměstnancům svých subdodavatelů aktivní preventivní a kontrolní činnost směřující k předcházení a zabránění poškozování a odcizování majetku Objednatele. V případě, že přesto dojde k poškození či odcizení majetku Objednatele a prokazatelnou příčinou bude jednání zaměstnanců Zhotovitele či zaměstnanců jeho subdodavatelů, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli plnou výši škody včetně případných nákladů spojených s vyčíslením škody. Škodu včetně ostatních nákladů je Objednatel oprávněn započíst proti ceně díla, a to i bez uzavření písemné dohody.
g)    Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat všechny obecně závazné předpisy a dále prohlašuje, že plnění, které poskytuje, nezasahuje žádným způsobem do oprávnění práv třetích osob (zejména v oblasti práva duševního vlastnictví, Zhotovitel má všechny potřebné licence, aj.). Vznikne-li Objednateli z důvodu porušení jakékoli povinnosti dle předchozí věty škoda, Zhotovitel je povinen ji nahradit.

10. Nakládání s odpady a použití chemických látek
a)    Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, původcem odpadů vzniklých při jeho činnosti, kromě odpadů uvedených v Katalogu odpadů v podskupině 17 04 (Kovy, včetně jejich slitin) kategorie O (ostatní). Zhotovitel je povinen po celou dobu své činnosti v prostorách Objednatele dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisů. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
b)    Zhotovitel prokazatelně odstraní na vlastní náklady odpady, které vzniknou v souvislosti s jeho činností, kromě odpadů uvedených v Katalogu odpadů v podskupině 17 04 (Kovy, včetně jejich slitin) kategorie O. V případě separace odpadu Zhotovitelem na vlastní náklady (např. železobeton) zůstává odpad ve vlastnictví Zhotovitele. Za prokazatelné odstranění odpadu se považuje jeho odvoz z prostor, budov, zařízení a ploch Objednatele a jeho následné odstranění v souladu se zákonem o odpadech. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn:

-   odstranit tyto odpady na svůj náklad a tento účtovat Zhotoviteli nebo započíst proti ceně díla

nebo

-    zastavit placení ceny díla až do prokazatelného odstranění odpadů.

Zhotovitel je povinen Objednateli (zástupci Objednatele pro věci technické) doložit prokazatelně současně s předáním díla doklad o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu podle zákona o odpadech. V dokladu o převzetí odpadu – vystaveného příjemcem odpadu – je uveden název, katalogové číslo, kategorie a množství odpadu. Zhotovitel je odpovědný za to, že před předáním odpadu vzniklého při jeho činnosti ověřil, zda příjemce odpadu je k převzetí odpadu oprávněn.

c)    V případě, že Zhotovitel při své činnosti využívá shromažďovací prostředky k uložení odpadu podobného komunálnímu odpadu, je povinen dodržovat systém jeho třídění v souladu se Směrnicí Objednatele č. 013 Odpadové hospodářství.
d)    Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
e)    Zhotovitel odpovídá za správnou manipulaci a použití chemických látek a směsí, které bude při své činnosti používat, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen, při ukončení této smlouvy, odstranit všechny nepotřebné chemické látky a směsi a jejich obaly v souladu s platnými právními předpisy.
f)    Zhotovitel je povinen Objednateli předat seznam chemických látek a směsí, které při své činnosti používá. V seznamu se Zhotovitel zavazuje uvést zejména chemický/obchodní název látky nebo směsi, klasifikace v souladu s bezpečnostním listem látky nebo směsi, množství, způsob zabezpečení proti odcizení, poškození obalu a úniku do životního prostředí. V případě nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou neohlášenou chemickou látku nebo směs.

11. Vyšší moc
a)    Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje po dobu nejméně 5-ti dnů částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
b)    Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 5 - ti dnů od jejího vzniku či ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
c)    Plnění povinností smluvních stran po dobu trvání okolnosti vyšší moci se dočasně přerušuje a automaticky obnovuje po jejím ukončení.
d)    Trvá-li vyšší moc alespoň 60 dnů, mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit.

12. Ostatní
a)    Smlouva či tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) mohou být měněny nebo doplňovány výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
b)    Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje - v případě, že Zhotovitel potvrdí smlouvu nebo VOP s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo a že se jedná o nový návrh smlouvy.
c)    V případech, které smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení právního řádu České republiky, a to zejména OZ a předpisy doplňující a navazující v platném znění.
d)   Případné spory se smluvní strany pokusí řešit smírně. Pokud by nedošlo ke smírnému řešení sporu, dohodly se smluvní strany, že spory vyplývající ze smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu podle sídla Objednatele.
e)    Zhotovitel se zavazuje dodržovat Závazné požadavky na ochranu životního prostředí, které jsou dostupné (ke stažení) na webových stránkách Objednatele http://www.koksovny.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni.
f)    Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech škodách, které mu vzniknou v průběhu realizace díla na jeho majetku, který se nachází v prostorách Objednatele. Jedná se zejména o škody, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s trestnou činností třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje informovat Objednatele o závěrech šetření příslušných orgánů (zejména Policie ČR) v případě, že jim bude taková trestná činnost oznámena. Informování Objednatele nezakládá žádnou odpovědnost Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli či jinému poškozenému.

V Ostravě dne 08. 2.2021

 


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI